Podmienky

 VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

(tieto všeobecné podmienky predaja tovaru platia pre tovar predaný nie skôr ako 18. marca 2014)


Predávajúci
1. „Predávajúci” je pani Lucyna Śpiewla, podnikajúca pod firmou P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów, DIČ: 551-103-90-98, IČ: 070127772, e-mail: marcus80@wp.pl, tel.: 696032341.

Údaje k platbám:

IBAN: PL63 1020 1433 0000 1102 0061 1707

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

BANK: PKO Bank Polski

ul. Puławska 15

02-515 Varšava, Poľsko

Všetky žiadosti, reklamácie alebo dodávky Predajcovi musí byť vykonané s ohľadom na vyššie uvedené kontaktné údaje.


Spôsob predaja - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.Predávajúci predáva na základe týchto všeobecných podmienok predaja tovaru, ďalej len „VPPT”.

3. Predávajúci predáva tovar, ktorý má aktuálne v sortimente, ktorý je spolu s cenami (ceny sú brutto a vrátane DPH) a technickými parametrami uvedený na webových stránkach internetového obchodu (http://www.spalne-postele.sk).

Tieto údaje nepredstavujú ponuku k uzavretiu zmluvy, ale iba reklamu a pozvanie k uzavretiu kúpnej zmluvy.
4. Predávajúci je oprávnený vykonávať zmeny VPPT a zmeny v sortimente predávaných výrobkov, ako aj v cenníkoch, ktoré používa.

Zmeny nadobudnú platnosť okamžite po ich zverejnení na webových stránkách uvedených v oddieli 3 VPPT. Zmeny sú účinné pre kúpné zmluvy uzatvorené po nadobudnutí účinnosti týchto zmien.


OBJEDNÁVKA
5.
Kupujúci, ktorý chce kúpiť od predávajúceho ním vyrobený alebo predávajúcim predávaný tovar, musí zistiť dostupnosť, technické parametre a cenu tovaru v aktuálnom sortimente predajcu alebo sa obrátiť na predajcu pre zistenie týchto údajov, a potom tovar objednať.
6.
Kupujúci môže objednať prostredníctvom internetových stránok uvedených v bode 3 VPPT alebo priamo pomocou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v oddieli 1 VPPT.

8. Predávajúci prijíma objednávky 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

9. Pri zadávaní objednávky je kupujúci povinný uviesť v obsahu zmluvy: svoje meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu pre korešpondenciu, kontaktné telefónne číslo a v prípade podnikateľov dopredu uvedené údaje spolu s firmou, sídlom a daňovým identifikačným číslom, a v prípade, že kupujúci je iný subjekt ako fyzická osoba meno objednávajúcej osoby, firmu podnikateľa a jeho sídlo, a daňovým identifikačným číslom. V objednávke je nutné špecifikovať jej predmet, množstvo objednaného tovaru a miesto jeho dodania, rovnako ako potvrdenie o prevzatí VPPT kupujúcim, a vyhlásenie z obsahom: „Kupujúci súhlasí so spracovaniem svojich osobných údajov poskytnutých predajcovi spôsobom ustanoveným a v rozsahu uvedenom v oddieli 21 VPPT, tzn. len v súvislosti a na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedené v VPPT alebo v súvislosti a pre realizáciu tak uzatvorenej kúpnej zmluvy (vrátane účelov posudzovania reklamácií a právnej nápravy), s prihliadnutím na to, že predávajúci je oprávnený tieto údaje zdieľať s tretími stranami pri realizácii uvedených cieľov”. Neprítomnosť niektorého z prvkov uvedených v tomto bode v zmluve znamená, že zmluva je neplatná a nemožno ju realizovať až do jej doplnenia.

 10. Vzhľadom na technické obmedzenia počítačových monitorov a displejov iných typov zariadení sa uvedené farby materiálu môžu líšiť od skutočných. Na žiadosť kupujúceho mu predávajúci dodá vzorky materiálov pre overenie uvedených farieb.


PLATBA
11. Pri uzavretí kúpnej zmluvy je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný zaplatiť predávajúcemu predajnú cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platba musí byť vykonaná do 4 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy pod hrozbou automatického ukončenia tejto zmluvy (podmienka anulujúca zmluvu). Platba musí byť vykonaná bankovým prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet predajcu uvedený v rámci internetových stránok v bode 3 VPPT.

12. Spolu s uzavretím kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zaplatiť predajcovi predajnú cenu, spoločne s nákladmi na dodanie tovaru takto:

- bankovým prevodom finančných prostriedkov na bankový účet predajcu uvedený v rámci internetových stránok v bode 3 VPPT,

- platba PayPal.

- platba na dobierku

Spôsob platby treba uviesť v objednávke. Nezaplatenie do 4 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy vedie k rozviazaniu tejto zmluvy.

 
REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

13.Objednávka bude predávajúcim realizovaná do 21 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy s kupujúcim, ale pod podmienkou, že kupujúci splnil záväzok uvedený v oddieli 11, respektíve 12 VPPT.

14. Predávajúci dodáva kupujúcemu tovar kuriérom. Dodávka prebieha v pracovné dni (pondelok až piatok) od 8:00 do 17:00. Predajca sa deň pred odoslaním zásielky kontaktuje s kupujúcim a poskytne kupujúcemu informácie potrebné pre prevzatie zásielky. Kuriér kupujúcemu v prípade jeho neprítomnosti zanechá oznámenie. V tomto prípade je kupujúci povinný vyzdvihnúť zásielku v súlade s pokynmi uvedenými v oznámení. Náklady na dodanie zásielky obsahujúcej jeden tovar sú:

- 50 v prípade zaplatenia celkovej kúpnej ceny a nákladov dodania tovaru vopred, + 15 (platba na dobierku)

 

15.Všetky nebezpečenstvá a rizika straty alebo poškodenia tovaru prechádzajú na kupujúceho spolu s potvrdením príjmu zásielky obsahujúcej tovar. Predávajúci zodpovedá za to, že je tovar dodaný kupujúcemu je vadný.


ZÁRUKA kvality tovaru

16. Na tovar predávaný predávajúcim sa vzťahuje 24 mesiacov záruka kvality tovaru.


DOKUMENTÁCIA
pripájaná k zásielke

17.K tovaru bude pripojený výtlačok VPPT s paragonom alebo faktúrou s DPH (o vystavenie faktúry s DPH treba požiadať počas objednávania), a bude priložený aj dokument záruky kvality tovaru. Kupujúci je povinný dodržiavať odporúčania a návod na použitie tovaru dodaný predávajúcim spolu s tovarom.

PRÁVApredávajúceho

18. V prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, môže predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy pri vrátení plnenia prijatého od kupujúceho.

Predávajúci je povinný bezodkladne odovzdať kupujúcehomu prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

OSOBITNÉ PRÁVA KUPUJÚCEHO-SPOTREBITEĽA

19.V súlade zo Zákonom zo dňa 2. marca 2000 „O ochrane niektorých spotrebiteľských práv a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom“ Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim na diaľku do 14 dní odo dňa vydania tovaru. V takom prípade kupujúci-spotrebiteľ nemusí odôvodniť svoje rozhodnutie. Odstúpenie prebieha v písomnej forme.Vyhlásenie musí byť zaslané predávajúcemu doporučenou poštou pred koncom tejto 14 dennej lehoty. Účinné odstúpenie od kúpnej zmluvy vedie k povinnosti vrátenia stranami vzájomného plnenia v nezmenenom stave nad nutnosť vyplývajúcu z bežného obchodného styku. Vrátenie plnení musí byť vykonané do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci musí zabaliť tovar vhodným spôsobom, aby zabezpečil ochranu tovaru počas zasielania a prepravy, a poslať tento tovar predajcovi podľa údajov uvedených v bode 1 VPPT. Netýka sa to výrobkov pri ktorých je uvedené, že sú vyrobené na objednávku – tieto nie je možné vrátiť.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Všetky informácie obsiahnuté na webových stránkach uvedených v bode 3 VPPT, fotografie produktov, vzorové dokumenty, logo a označenie predajcu sú chránené autorskými právami. Ich kopírovanie, šírenie a používanie na účely obchodu bez súhlasu vlastníka je zakázané.

 

Ochrana osobných údajov  

21. Firma PPUH MARCUS MEBLE za zaväzuje ochraňovať osobné údaje v súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 „O ochrane osobných údajov“ (Z .z. č.133, ods. 883). Predávajúci bezpečne zhromažďuje osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú dodávateľmi predajcu, a je tak správcom týchto údajov. Takto zhromaždené údaje sú spracovávané iba vo vzťahu a pre účely uzavretia kúpnej zmluvy uvedenej v VPPT alebo vo vzťahu a pre účely realizácie tak uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane vybavovania reklamácií a právnych nárokov). Zhromaždené údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami výhradne pre vykonávanie uvedených účelov ich spracovania (napr. subjekt zaoberajúci sa dodávkami tovaru menom predávajúceho alebo subjekt zaoberajúci sa opravou tovaru na objednávku predávajúceho).
22.
Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predajcovi spôsobom a v rozsahu uvedenom v oddieli 21 VPPT. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaným predávajúcim, vrátane práva oznámiť žiadosť o opravu, doplnenie alebo zmenu ich obsahu.